Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ADWOKAT KATOWICE

KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF BOHOSIEWICZ

Przemoc domowa — Najnowsza nowelizacja ustawy


Nowelizacja ustawy antyprzemocowej wejdzie w życie już za trzy miesiące. Jakie zmiany zostaną wprowadzone?

Głównie zmianie ulegnie ustawowa terminologia — obecne pojęcie „przemoc w rodzinie” zostanie zastąpione przez „przemoc domową”. Zmieni się również krąg osób objętych ochroną, zamiast „osoby dotknięte przemocą w rodzinie” będą „osoby doznające przemocy domowej”. Co więcej, nowelizacja zmienia m.in. procedury „Niebieskiej karty”, która wprowadza programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy.

Do obecnej definicji przemocy w rodzinie nowelizacja wprowadza nowe elementy: aby dane działanie bądź zaniechanie było uznane za przemoc domową, musi wykorzystywać przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną osoby stosującej przemoc nad osobą doznającą przemocy. Przemocą domową będą więc następujące  działania lub zaniechania: 


 • narażające osobę doznającą przemocy na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, 
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, 
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, 
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych, lub możliwości podjęcia pracy bądź uzyskania samodzielności finansowej, 
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Kto będzie chroniony?

Nowelizacja rozszerza pojęcie członka rodziny i obejmować ono teraz będzie:

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, 
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków, 
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków, 
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, 
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, 
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, 
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej, lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania, 
 • małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub który jest świadkiem przemocy domowej wobec innych osób.


Ustawa przewiduje również, zmiany w procedurze niebieskiej karty

Przykładowo wprowadzono m.in. przepis obligujący grupę diagnostyczno-pomocową do monitorowania sytuacji osób lub rodzin dotkniętych przemocą domową, jak również zagrożonych jej wystąpieniem, w tym także po zakończeniu procedury niebieskie karty. Dodano np. przepis umożliwiający pracę grupy diagnostyczno-pomocowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Nowelizacja przewiduje również rozwój oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc. Będzie to wprowadzenie przepisów dotyczących nowej formy wsparcia (programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową).


Nowelizację ustawy antyprzemocowej ogłoszono w Dzienniku Ustaw 21 marca i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od tego dnia.

Prześlij komentarz

0 Komentarze